Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

Adwent

ADWENTEM rozpoczynamy nowy rok kościelny, który będziemy przeżywać pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Każdego roku Adwent przypomina nam, że Jezus przyszedł i nie¬ustannie przychodzi. Adwent ma być czasem pełnego tęsknoty i miłości oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem-Miłością. Liturgiczna myśl Adwentu ukazuje podwójne znaczenie tego okresu. , które dostrzec można w dwóch jego etapach. Pierwszy – od 1 Niedzieli do 16 grudnia – skłania do spojrzenia w przyszłość, kiedy Syn Boży, uwielbiony przyjdzie w chwale. Drugi etap Adwentu (od 17 do 24 grudnia), to czas bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia, to czas szczególnego wysiłku odrodzenia w sobie życia dzieci Bo-żych. Propozycje postanowień adwentowych: 1. udział w roratach, 2. spowiedź św. adwen-towa
Adwent: (z łac. adventus „przyjście”) w liturgii chrześcijańskiej okres czterech tygodni przygotowujący do świętowania tajemnicy Bożego Narodzenia. Składa się z dwóch części. Pierwsza część Adwentu (do 16 grudnia) akcentuje w tekstach liturgicznych, w modlitwach i czytaniach biblijnych oczekiwanie na drugie przyjście Chrystusa. Druga część natomiast (od 17 grudnia do 24) przygotowuje bezpośrednio do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Rozpoczyna się trzecią niedzielą Adwentu zwaną niedzielą Gaudete obchodzoną szczegól¬nie radośnie. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: Gaudete in Domino (radujcie się w Panu). W tym dniu szaty liturgiczne są różowe. Choć Kapłan w okresie Adwentu za¬kłada do Mszy Świętej ornat w kolorze fioletowym symbolizującym czas pokuty, jest to jednak w odróżnieniu od charakteru okresu Wielkiego Postu, czas radosnego przygotowania serc do jednego z najważniejszych świąt, czas pojednania z Bogiem i ludźmi (Iz 40,3). Zwornikiem tekstów liturgii adwentowej obydwu części są niedzielne czytania z księgi pro¬roka Izajasza (np. w roku liturgicznym A: 2,1-5; 11,1-10; 35,1-6a10; 7,10-14), które zapo¬wiadają radosne przyjście Mesjasza. W tym czasie winno się odprawić rekolekcje, które mają pomóc wiernym spotkać się z Jezusem szczególnie w sakramencie pojednania. Pod¬czas Adwentu odprawia się, w dni powszednie przed świtem, Mszę św. ku czci Najświęt¬szej Maryi Panny – roraty. Nazwa ta pochodzi od słów pieśni na wejście: Rorate caeli de¬super (Spuśćcie rosę niebiosa) i przygotowuje uczestniczących do przyjęcia Jezusa z wielką miłością na wzór Maryi. Jest to Msza w czasie której śpiewa się Gloria. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy roratniej sięgają XII w.
Adwent obchodzony corocznie przypomina jednocześnie, że całe życie chrześcijan winno być oczekiwaniem na spotkanie umiłowanego Pana. Począwszy od XI w. pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna w Kościele nowy rok liturgiczny (A lub B lub C). Tegorocznym Ad¬wentem rozpoczynamy liturgiczny rok A.

Symbole adwentowe:

Wieniec adwentowy: obraz wspólnoty oczekującej w radości i miłości swego Pana. Stanowi symbol zwycięstwa i godności królewskiej. Cztery świece symbolizują cztery niedziele Ad¬wentu. Zapalanie tych kolejnych świec (świecy pokoju, wiary, miłości, nadziei) oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Chrystusa. Światło, zieleń, forma kręgu wieńca posiadają swoją wymowę i oznaczają: nadzieję, życie, wieczność Boga.
Twórcą wieńca adwentowego jest niemiecki pastor ewangelicki Johann Wichern (1808-1881).

W niektórych parafiach polskich w pierwszą niedzielę Adwentu istnieje zwy¬czaj święcenia wieńców adwentowych. Cała rodzina gromadząc się przy wspólnej modli¬twie zapala kolejne świece na znak czuwania i gotowości razem z całym Kościołem na przyjście Jezusa.
Świeca roratnia: z odprawianiem Mszy roratniej wiąże się zapalanie przy ołtarzu siódmej świecy ozdobionej białą lub niebieską wstążką. Symbolizuje ona Niepokalaną, która przy-niosła światu Chrystusa-słońce.

Kalendarz adwentowy ma zwykle kształt drabiny, po której Dziecię Jezus zstępuje w kie-runku żłóbka. Symbolizuje Maryję, która stała się drabiną niebieską przez którą Bóg zstąpił na ziemię.

Pustynia: potrzebujemy pustyni, by w ciszy usłyszeć głos Boga, który rozbrzmiewa w nas. Adwent jest wyjściem na pustynię (Oz 2,16), czasem wyprostowywania pokręconych dróg naszego życia (Mk 1,3; Iz 40,3). To okres kiedy suche jak pustynia serce człowieka otrzy-muje obietnicę wody żywej Zbawiciela (Iz 35,1-3; 45,8).

Posłany: Bóg Ojciec realizuje swój plan zbawienia poprzez posłannictwo. Posyła Jana Chrzciciela, aby przygotował drogę Panu (Mk 1,1-4). Posyła Archanioła Gabriela do dzie-wicy Maryi, aby oznajmił jej, że pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus (Łk 1,26-38), posyła swego Syna (Łk 4,18), posyła Ducha Swiętego (J 14,26). Posłannictwo Syna znajduje z kolei swoje przedłużenie w misji jego wysłanników – dwunastu apostołów, których jeszcze za swojego życia Jezus wysłał przed sobą, aby głosili Słowo (Łk 10,3).

Bibliografia
Bogusław Nadolski, Liturgika, II, Poznań 1991.
Tarsycjusz Sinka, Liturgika, Kraków 1994.